Pravidlá VYROBA.EU
User LoginRegistration
Login
Register

VYROBA.EU

 

Všeobecné obchodné podmienky pre VYROBA.EU – portál priemyslu :
www.vyroba.eu

 

I. Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu VYROBA.EU je spoločnosť Merlin spol. s.r.o., so sídlom Štefánikova 19, 911 60 Trenčín, IČO: 36 309 389, DIČ/IČ DPH: SK2020176675, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 11640/R. (ďalej „prevádzkovateľ“ ). Portál sa nachádza na internetovej stránke www.vyroba.eu. Adresa elektronickej pošty info@vyroba.eu.
 2.  

 3. Internetový portál www.vyroba.eu (ďalej „VYROBA.EU“) označuje  doménu druhej úrovne vyroba.eu, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci so VYROBA.EU a domény tretej, prípadne vyššej úrovne v tvare [subdoména].vyroba.eu. Portál je verejným internetovým portálom, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ poskytuje fyzickým a právnickým osobám informácie,  platené a neplatené služby.
 4.  

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú pravidlá využívania VYROBA.EU, platených a neplatených služieb poskytovaných prevádzkovateľom ako aj vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa, návštevníka a používateľa portálu pri poskytovaní týchto služieb. Služby na VYROBA.EU zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak ( ďalej aj ako „služba“ alebo „služby“).
 6.  

 7. Právne vzťahy neupravené bližšie týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

II. Registrácia na VYROBA.EU a ochrana súkromia používateľa

 

 1. Registrácia na VYROBA.EU je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb. Registrácia sa vyžaduje v prípade, že fyzická alebo právnická osoba má záujem využívať niektorú z nižšie uvedených  neplatených služieb  (viď čl. III. ods. 6 VOP) alebo platených služieb (viď čl. III. ods. 7 VOP).  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje, sa stáva registrovaným používateľom portálu (ďalej „používateľ“). Neregistrovaní návštevníci stránok VYROBA.EU nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok VYROBA.EU môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, operačnom sytéme, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu VYROBA.EU. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.
  Používateľ sa registruje na webových stránkach VYROBA.EU vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a tým uzatvára s prevádzkovateľom VYROBA.EU zmluvu o používaní služieb na VYROBA.EU. Pre návštevníkov VYROBA.EU, ktorí sa na VYROBA.EU nezaregistrovali, platia tieto VOP v primeranom rozsahu.
 2.  

 3. Na základe registrácie, prevádzkovateľ zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, podľa ktorých bude možné priamo či nepriamo  registrovaného používateľa identifikovať, ako sú napríklad meno, priezvisko, adresa spoločnosti používateľa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa, webstránka a akékoľvek iné informácie týkajúce sa registrovaného používateľa, pokiaľ tieto informácie dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi.
 4.  

 5. Používateľ pri registrácii na VYROBA.EU dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na VYROBA.EU,  a to na účely poskytovania služby.
 6.  

 7. Informácie, ktoré používateľ vyplní na VYROBA.EU v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov opraviť tieto údaje používateľa, a to do 14 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky a počas doby poskytovania služby.  Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, prevádzkovateľ je oprávnený registráciu používateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie
 8.  

 9. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas i  k tomu, aby v súvislosti so službami VYROBA.EU boli jeho osobné údaje poskytnuté iným užívateľom VYROBA.EU. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona je používateľ oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) osobných údajov
 10.  

 11. Používateľ pri registrácii na VYROBA.EU dobrovoľne udeľuje súhlas  a vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany -sprostredkovateľov- na základe písomného poverenia, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na stránke VYROBA.EU bezodkladne po poverení. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej aj ako „zákon“). V súvislosti s poskytovaním služieb registrovanému používateľovi môžu byť jeho osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do tretích krajín v rámci Európskej únie. Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos,  prevádzkovateľ oznámi registrovanému používateľovi rovnakým spôsobom ako aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov.

 12. Prevádzkovateľ poskytne údaje o registrovanom používateľovi  v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom prevádzkovateľa v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s VYROBA.EU alebo službami na VYROBA.EU.
 13.  

 14. Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o VYROBA.EU, obchodných partneroch prevádzkovateľa a iných tretích osobách, ak používateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu, t.j. ak pri registrácii používateľ uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ  môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke VYROBA.EU  uvedené v čl. I ods. 1 týchto VOP alebo spôsobom uvedenom v konkrétnom e-maily komerčnej komunikácie (odkazom v e-maily). Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby prevádzkovateľom pre používateľa.

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa VYROBA.EU


 1. Prevádzkovateľ poskytuje služby na VYROBA.EU v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľovi(om) záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na VYROBA.EU.

 2. Prevádzkovateľ má právo najmä :

  a)kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu

  b)prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne

  c)kedykoľvek vykonať technickú odstávku VYROBA.EU a súvisiacich služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

  d)vykonávať iné práva,  ktoré mu vyplývajú z týchto VOP alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade sankcionovania ako je uloženie pokuty, alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy prevádzkovateľovi vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na VYROBA.EU, používateľ  je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

 4. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

 5. Práva duševného vlastníctva súvisiace s funkcionalitou VYROBA.EU, jeho službami, databázami, vizuálnym dizajnom patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím osobám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody. V prípade zásahu do týchto práv alebo ich porušenia sa prevádzkovateľ bude domáhať ochrany práv v občianskoprávnom a  trestnom konaní.
 6.  

 7. Neplatenými službami VYROBA.EU sú tieto služby: registrácia s profilom a súvisiacimi službami pre používateľa v rámci členského balíčka START, pridávanie a editovanie inzercie, pridávanie a editovanie dopytov. Platnosť trvania služby je 12 nasledujúcich mesiacov od registrácie používateľa.

 8. Platenými službami portálu sú: registrácia s profilom a súvisiacimi službami pre používateľa v rámci členského balíčka MINI, členského balíčka STANDARD , členského balíčka PREMIUM a bannerová reklama. Platnosť trvania služby je na 12 nasledujúcich mesiacov od registrácie používateľa.

 9. V prípade, že zo strany používateľa platených služieb dôjde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto VOP, prevádzkovateľ výzve písomne (e-mailom, poštou) používateľa na odstránenie nedostatkov a zároveň je oprávnený poskytovanie služby používateľovi pozastaviť až do času, kým používateľ nevykoná nápravu. Za toto pozastavenie poskytovania služby nemá používateľ voči prevádzkovateľovi žiadny nárok na náhradu škody ani nárok na náhradné plnenie.

 10. Za poskytovanie platených služieb sa používateľ zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi cenu podľa cenníka platného a zverejneného na portáli v čase  objednania platenej služby.

 11. Na základe dohody s prevádzkovateľom môže byť používateľovi poskytnutá rozdielna cena ako je cena uvedená v cenníku.

 12. Užívateľ je povinný zaplatiť cenu služby  na základe faktúry vystavenej na 100 % ceny služby. Faktúru vystaví prevádzkovateľ. Užívateľ je povinný zaplatiť  faktúru v lehote  splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia.

 13. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa.

IV. Práva a povinnosti používateľa


 1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto VOP a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na VYROBA.EU ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Používateľ pri využívaní služieb portálu nesmie porušovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, právne predpisy krajiny, z územia ktorej sa na portál pripája, zásady poctivého obchodného styku, pravidlá všeobecnej morálky a slušnosti. Nesmie najmä otvorene ani skrytou formou propagovať násilie, propagovať diskrimináciu a podnecovať k nenávisti na základe rasy, farby pleti, národnosti, pohlavia, politického presvedčenia, náboženského vyznania, propagovať užívanie alkoholu, omamných a psychotropných látok, používať vulgarizmy, zverejňovať pornografické materiály, atď. Používateľ nesmie zverejňovať klamlivé, neoverené, osobné, zavádzajúce informácie o inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Rovnako nesmie opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj iné vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženou kvality poskytovaných služieb.
 3. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o zrušenie jeho  registrácie na VYROBA.EU spôsobom a postupom podľa čl. VI týchto VOP a prevádzkovateľ sa  zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 4. Požívateľ zodpovedá za obsah  príspevkov, ktoré zverejnil. Prevádzkovateľ za obsah príspevkov používateľa, ani za porušenie práv duševného vlastníctva alebo iných práv zo strany používateľa nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

 5. Požívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by narušil informačný systém prevádzkovateľa alebo zasiahol do prevádzky alebo funkčnosti služieb VYROBA.EU, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú takýmto konaním prevádzkovateľovi spôsobí.

V. Pravidlá pridávania obsahu na VYROBA.EU


 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený používateľmi uložený na VYROBA.EU. Ak sa prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na VYROBA.EU, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť súlad príspevkov,  ktoré používateľ zverejnil na VYROBA.EU, s uvedenými pravidlami v čl. IV ods. 2 a  v  prípade rozporu s týmito pravidlami si vyhradzuje právo tieto odstrániť. V prípade odstránenia príspevku prevádzkovateľom  nemá  používateľ  voči  prevádzkovateľovi  nárok na náhradu škody.

 2. Obsah na VYROBA.EU je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané. Prevádzkovateľ ako oprávnený zástupca autorov článkov a iných materiálov zverejnených na VYROBA.EU si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon) v platnom znení.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach VYROBA.EU, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

 4. Používateľ, ktorý zverejňuje na VYROBA.EU svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na VYROBA.EU.

VI. Záverečné ustanovenia


 1. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah týchto VOP  meniť  a dopĺňať kedykoľvek bez súhlasu používateľa. Úplné znenie VOP po každej zmene alebo doplnení bude zverejnené na VYROBA.EU spolu s dátumom poslednej aktualizácie. Zmena je platná a účinná  dňom uvedeným vo VOP. Zmena VOP bude zverejnená na www.vyroba.eu najneskôr v deň jej účinnosti.

 2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami VOP. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto VOP prevádzkovateľom,  má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa čl. VI VOP.

 3. Používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania VYROBA.EU a jeho služieb sa riadia účinným znením VOP a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 11.11.2011.

 4. V Trenčíne, dňa 11.11.2011